Polityka Prywatności

 

Ochrona Twoich danych osobowych jest jedną z najważniejszych dla nas kwestii. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (RODO, Ustawa o telekomunikacji 2003). W niniejszej informacji o prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w kontekście naszej strony internetowej.

Na podstawie unijnych przepisów o ochronie prywatności udostępniamy następujące informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Nasze dane kontaktowe:

Nazwa firmy: GREAT LENGTHS UNIVERSAL HAIR EXTENSIONS S.p.A.

Adres: Piazza Pasquali Paoli, 3 - 00186 Rzym, Włochy

Telefon: 0039 0761 527069

email: info@greatlengths.com

 

Wyjaśnienie pojęć

 

 1. Dane osobowe (art. 4 Z 1 RODO)

  Przepisy RODO mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych.
  Zgodnie z definicją „dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych witryny, internetowego znaku identyfikacyjnego lub jednego lub więcej czynników specyficznych dla identyfikacji fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.

 2. Przetwarzanie (art. 4 Z 2 RODO)
  Określeniem „przetwarzanie” RODO opisuje każdy proces przeprowadzony z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub wszystkie serie procesów związanych z danymi osobowymi, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, wybór, wycofanie, wykorzystanie, publikacja poprzez transmisję, dystrybucję lub dowolną inną formę wdrożenia, porównania lub połączenia, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia danych.
 3. Podmiot odpowiedzialny (art. 4 L 7 RODO) i podmiot przetwarzający (art. 4 L 8 RODO)
  „Podmiot odpowiedzialny” to osoba fizyczna lub prawna, organ, podmiot lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach dotyczących przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki tego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub prawie państw członkowskich, podmiot odpowiedzialny, a raczej kryteria jego/jej nominacji, mogą opierać się na prawie państw członkowskich.
  „Podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu podmiotu odpowiedzialnego.

 4. Zgoda (art. 4 L 11 RODO)
  „Zgoda” osoby, której dane dotyczą, obejmuje każdą dobrowolnie złożoną deklarację woli w kontekście określonej sprawy, złożoną w sposób świadomy i jednoznaczny, w formie deklaracji lub w wyraźnym akcie potwierdzającym, w którym dana osoba jasno stwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie odpowiednich danych osobowych.

 5. Pseudonimizacja
  Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w sposób uniemożliwiający powiązanie danych osobowych z konkretną osobą, której dane dotyczą, bez dodawania dalszych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są zapisywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które gwarantują, że danych osobowych nie można przypisać zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Twoja nawigacja w Witrynie i / lub dostęp do niektórych sekcji Witryny może spowodować gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora. W rzeczywistości podczas łączenia się ze Stroną, systemy komputerowe i procedury dotyczące oprogramowania związane z ich działaniem automatycznie i / lub automatycznie i pośrednio uzyskują pewne informacje (takie jak tak zwane „pliki cookie”, jak określono w „Polityce cookie”, która znajduje się na końcu niniejszego dokumentu, adresy„ IP ”, nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z Witryną, żądanie, czas wysłania żądania do serwera itp.).

 

Twoja nawigacja do Witryny i / lub wszelkie prośby o informacje lub usługi mogą również obejmować gromadzenie i późniejsze przetwarzanie twoich danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres pocztowy i e-mail, hasło, wiek, data urodzenie, płeć, wizerunek, zawód, stan cywilny itp.).

W szczególności gromadzenie danych osobowych może mieć miejsce:

- w przypadku wypełniania przez Ciebie formularzy online;

- w przypadku opublikowania przez ciebie Wypowiedzi (zgodnie z definicją poniżej), których treść może obejmować Twoje dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Ciebie w sieciach społecznościowych niezależnie zarządzanych przez strony trzecie, takich jak między innymi Facebook, YouTube itp. (poniżej „Sieć społecznościowa”). Przez „Wypowiedzi” rozumiemy obrazy, komentarze, wyrażenia związane z tym, co jest przedmiotem Witryny, treść i wszelkie inne informacje, które wymyśliłeś i opublikowałeś na stronach sieci społecznościowych poświęconych produktom różnych marek Administratora, w tym wizerunek, który prawdopodobnie podałeś. Publikacja Wypowiedzi może odbywać się również pod pseudonimem („pseudonim”) wybranym przez Ciebie podczas rejestracji w Witrynie, a być może także pod wizerunkiem, który skojarzyłeś ze swoim pseudonimem. Wybierając pseudonim i każdy związany z nim wizerunek, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie użycie pseudonimu lub wizerunku może powodować wobec osób trzecich.

W przypadku, gdy zdecydujesz się wysłać zapytanie za pośrednictwem sekcji „Skontaktuj się z nami” w Witrynie, udzielenie niektórych danych osobowych jest konieczne, aby Administrator mógł spełnić Twoje wymagania w ramach funkcjonalności Strony.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 

W zależności od potrzeb, które wyraziłeś, uzyskując dostęp do różnych sekcji Witryny, cele przetwarzania Twoich danych osobowych i ich podstawa prawna są następujące.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach wyłącznie za Twoją zgodą na przetwarzanie danych, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie zgodnie z procedurami wskazanymi przez Administratora w momencie pozyskiwania zgody:


Zarządzanie i odpowiadanie na twoje prośby

możesz zdecydować o wyrażeniu zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu zarządzania i uzyskiwania odpowiedzi od Administratora na twoje zapytania w związku z twoimi działaniami na Stronie (sekcja „Skontaktuj się z nami” na Stronie). W związku z tym celem przy składaniu wniosków wymagana jest Twoja zgoda. Jeśli zdecydujesz się nie wyrażać zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu, nie będziesz mógł kontynuować wysyłania zapytań.


Zarządzanie swoimi działaniami

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do zarządzania działaniami związanymi z Twoją interakcją ze Stroną i jej sekcjami.

 

Metody przetwarzania danych i środki bezpieczeństwa

 

Przetwarzanie danych osobowych może obejmować dowolny rodzaj operacji, w tym gromadzenie, rejestrację, organizację, przechowywanie, konsultację, przetwarzanie, modyfikację, selekcję, pozyskiwanie, porównanie, wykorzystanie, połączenie, blokowanie, komunikację, anulowanie i zniszczenie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane głównie w formie zautomatyzowanej, ale z logiką ściśle związaną z jego celami, za pośrednictwem baz danych, platform elektronicznych zarządzanych przez Administratora lub osoby trzecie wyznaczone w tym celu przez podmioty przetwarzające dane i / lub zintegrowane systemy informatyczne Administratora i wyżej wymienionych osób trzecich i / lub strony internetowe. Administrator danych ocenił poziom bezpieczeństwa jako odpowiedni, biorąc pod uwagę ryzyko, które może wynikać z utraty, zniszczenia, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia, przypadkowego lub nielegalnego dostępu, nadużycia lub zmiany danych osobowych. W szczególności Administrator:

- przyjął środki bezpieczeństwa odpowiednie do ryzyka;

- przechowuje dane osobowe na serwerach zlokalizowanych głównie w Stanach Zjednoczonych.

 

Przechowywanie danych

 

Aby zapewnić zgodność z zasadami konieczności i proporcjonalności przetwarzania, Administrator Danych określił różne okresy przechowywania danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych realizowanych celów:

- w celu zarządzania Witryną, a także w związku z działaniami związanymi z interakcją ze Stroną i sekcjami na niej zawartymi, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny czas, a w każdym razie nie dłużej niż przez cały okres aktywności Twojego profilu;

- w celu zarządzania i odpowiadania na zapytania w Witrynie (sekcja Witryny „Skontaktuj się z nami”) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia Twojego zapytania.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne dla uzasadnionych i dopuszczalnych celów lub natychmiast po cofnięciu zgody, a my nie jesteśmy prawnie zobowiązani ani w żaden inny sposób upoważnieni do zapisywania tych danych. Twoje dane będą przechowywane w szczególności w celu zachowania zgodności z prawem, o ile mogą być potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez:

- osoby prawne lub fizyczne działające jako zewnętrzne podmioty przetwarzające dane, wykonujące czynności outsourcingowe, wyznaczone przez Administratora lub przez zewnętrzne podmioty przetwarzające dane Administratora (w tym podmioty świadczące usługi informatyczne lub menadżerów stron, menadżerów platform elektronicznych, partnerów, instytucje kredytowe, firmy profesjonalne );

- pracowników i / lub współpracowników zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane (w tym administratorów systemu), którzy, działając pod bezpośrednim nadzorem zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane, będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których

Twoje dane osobowe powinny zostać ujawnione przez Administratora stronom trzecim, które będą działać jako niezależni Administratorzy lub konsultanci w celu ochrony własnych praw, ani nie zostaną rozpowszechnione. W przypadku wprowadzenia danych osobowych pod pseudonimem i / lub skojarzenia z nimi wizerunku może jednak nastąpić rozpowszechnianie takich danych osobowych za pośrednictwem Witryny lub sieci społecznościowych.

 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

Obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych uznaje, że osoba, której dane dotyczą, ma liczne prawa. W szczególności masz prawo:

- uzyskać potwierdzenie od Administratora danych o istnieniu lub braku Twoich danych osobowych, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane i dostęp do twoich danych osobowych (uzyskanie kopii) i powiązanych informacji (w tym do celów przetwarzania, kategorie i pochodzenie danych osobowych, kategorie odbiorców, którym zostały lub mogą zostać przekazane, okres przechowywania (w miarę możliwości), prawa, z których można skorzystać);

- uzyskać od Administratora danych możliwość poprawienia Twoich danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- uzyskać od Administratora danych anulowanie danych osobowych bez zbędnej zwłoki, między innymi wtedy, gdy dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały przetworzone lub nie istnieje już podstawa prawna ich przetwarzania;

- uzyskać od Administratora danych przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których zatrzymanie nie jest konieczne w związku z celami, dla których dane osobowe zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;

- uzyskać od Administratora danych ograniczenie przetwarzania danych osobowych, między innymi, gdy kwestionujesz dokładność lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu, przez okres niezbędny do odpowiedniej oceny;

- odbierać, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez urządzenie automatyczne, dane osobowe, a także przesyłać lub, jeżeli jest to technicznie możliwe i w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo, uzyskać bezpośrednią transmisję danych osobowych do innego administratora danych bez przeszkód, w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś częścią;

Ponadto, jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie pocztą na adres lub pocztą elektroniczną na adres office@great-lengths. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych lub Twoje prawa do ochrony danych są naruszane w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. We Włoszech właściwym organem nadzorczym jest „Autorità Garante per la protezione dei dati personali”.

 


Prawo do sprzeciwu

 

W każdej chwili i z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (w tym profilowaniu), które są niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich. W takim przypadku Administrator danych powstrzymuje się od dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże istnienie wiążących uzasadnionych powodów, które przeważają nad twoimi interesami, prawami lub swobodami lub jest to konieczne do oceny, wykonania lub obrony prawa w sądzie.